Jitsu edge server ver beta / 2022-04-27T12:19:34.000000Z. Configure Jitsu